Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie!
Zadzwoń do biura 888 333 950
Napisz do nas wiadomość biuro@garaze24.com.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU GARAŻE24.

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Szymona Kasińskiego prowadzącego/ą działalność gospodarczą pod nazwą ALIEN Szymon Kasiński, NIP 7371652806, REGON 121044995, wpisanego/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Piekiełko 136, 34-650 Tymbark, dalej jako Sprzedawca.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: biuro@garaze24.com.pl lub telefonicznie: 888 333 950

§1 DEFINICJE

1. Cena – wartość wyrażona w pieniądzu, którą Klient zobowiązany jest zapłacić

2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon

4. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;

5. Sprzedawca – Szymon Kasiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALIEN Szymon Kasiński, NIP 7371652806, REGON 121044995, wpisanego/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Piekiełko 136, 34-650 Tymbark

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.garaze24.com.pl/kat/sklep/ lub https://www.garaze24.com.pl/kalkulator-garazy-blaszanych/

7. Klient/Kupujący – podmiot (konsument lub firma), który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów tj. która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;

8. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

9. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy, indywidualne ustalenia Kupującego).

10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

12. Produkt/Towar –rzecz oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczony do sprzedaży; Produkt ma zawsze charakter odpłatny

13. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;

14. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;

15. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty– oświadczenie woli Kupującego, stanowiące zawarcie umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów oraz oswiadczenie o świadomości uiszczenia ceny

16. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

17. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta

18. Kafelek- przycisk wirtualny na stronie Sklepu przynoszący do danej opcji na stronie

19. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

20. Forma dokumentowa- złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie np. wiadomość e-mail, SMS lub na komunikatorach społecznościowych

§2 ZAWARCIE UMOWY Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY

1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.

2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Jeśli jakieś zapisy staną się nieważne zastąpione zostają bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu i dokonania wyboru kafelka z napisem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedający wysyła dodatkowo potwierdzenie złożenia zamówienia na podany adres e-mail Klienta.

5. Sprzedający nie umożliw zapłaty za Towar „z góry” tzw. przedpłaty. Zapłata winna być dokonana w momencie dostawy Towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu.

6. Wymagalność zapłaty powstaje w momencie dostawy towaru lub odmowy przyjęcia zamówionego z obowiązkiem zapłaty Towaru. Bez naruszania zapisów o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość odmowa przyjęcia Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie tj. towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7. Płatność następuje gotówką lub przelewem w momencie dostawy chyba że strony umówią się inaczej po złożeniu zamówienia co do formy płatności. Dokonanie powyższych ustaleń dopuszcza Sprzedający na indywidualne negocjacje. Ustalenia te winny być stwierdzone co najmniej w formie dokumentowej.

§3 CENA

1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.

2. Cena nie zawiera w sobie kosztu transportu i montażu chyba ze dany produkt obejmuje to w swojej cenie wtedy obok ceny widnieje informacja o zawieraniu w cenie kosztów dostawy czy innych kosztów jak montaż, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Jeśli cena nie zawiera kosztów dostawy koszt ten jest obliczany w zależności od miejsca dostawy i podany jest w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą e-mailową. Koszty dostawy wg województw podane sa na stronie www…………

3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.

4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

5. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w KALKULATORZE GARAŻY, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia. Cena po konfiguracji indywidualnej jest podane przed złożeniem zamówienia.

6. Cena podana w zamówieniu jak i zamówienie może ulec zmianie po dokonaniu zakupu jeśli Kupujący postanowi wprowadzić modyfikacje lub zmiany za zgodą Sprzedającego. Zmiany wprowadzone musza być stwierdzone co najmniej w Formie dokumentowej a potwierdzenie zmiany zamówienia przesyłane jest na adres e-mail. Zmiana zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążąca z momentem przesłania widomości e-mail o zmianie zamówienia.

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. Sprzedawca nie udostępnia możliwości korzysta z usług płatności on-line jako przedpłaty.

3. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie w momencie dostawy.

5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:

1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie w zakładce SKLEP, poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam” lub przycisku analogicznego;

LUB\

wybrać i skonfigurować Produkt/-y w zakładce KALKULATOR GARAŻY dokonując indywidualnego dopasowania celem zakupu Towaru według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, adres dostawy, formę płatności) oraz akceptuje się termin dostawy

3) zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;

4) zaakceptować Regulamin i zamówienie. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

6. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. W przypadku gdy z Oferty nie wynika inaczej, czas przygotowania zamówienia wynosi od 2 do 4 tygodni.

2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, należy liczyć od dnia zawarcia umowy.

3. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Polski. W szczególnych indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia przypadkach możliwe jest zrealizowanie dostawy poza Polskę na terenie UE. Koszt dostawy uzależniony jest od odległości i kraju docelowego.

4. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Sprzedającego lub wyznaczonego przez niego dostawcę, takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem lub brak możliwości dojazdu z powodu gabarytów pojazdu i Towaru lub ograniczeń tonażowych dróg zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu, zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy i ewentualnie inne miejsce dostawy.

6. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać sporządzenia protokołu z odbioru.

§6 WARUNKI TECHNICZNE

1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.

2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia wymagane sa minimalne standardy techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego Korzysta Klient tj. urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa podstawowych plików Cookies.

4. Sprzedawca zapewnia poprawne wyświetlanie się i funkcjonowanie www dla następujących przeglądarek oraz ich wersji: IE 11 + nowsze wersje, Edge 17 + nowsze wersje, Firefox 63 + nowsze wersje, Chrome 71 + nowsze wersje, Safari 12 + nowsze wersje, Opera 57 + nowsze wersje, iOS Safari 11 + nowsze wersje, systemem Android w wersji co najmniej 8.0 OREO. Do poprawnego działania strony WWW konieczny jest system operacyjny, wspierany i aktualizowany przez producenta.

5. Sprzedawca umożliwia Klientom za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie świadczonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6. W sklepie internetowym dostępne są usługi elektroniczne

  1. Formularz kontaktowy/darmowa wycena jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia wiadomości do Sprzedawcy i udzielenia odpowiedzi
  1. Korzystanie z usług elektronicznych udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, o których klient informowany jest każdorazowo na stronach internetowych sklepu przeznaczonych dla udostępniania tych usług.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

§7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.

2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.

3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.

4. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;

2) modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.

5. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§8 REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zgodnie z przepisami obowiązującymi powszechnie od dnia 1 stycznia 2023r.

2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży i umów dostawy nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany. Jeśli jakimikolwiek zapisy są lub staną się nieważne zostaną zastąpione przez odpowiednie zapisy ustawy.

3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.

5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

2) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

3) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

4) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.

7. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie zarówno pocztą tradycyjna jak i e-mialowo. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji w zakresie uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta. W razie braku wskazania sposobu dostarczenia odpowiedzi Sprzedawca może samodzielnie dokonać wyboru.

10. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w ofercie

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
  2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj Towar zakupiony poprzez Kalkulator Garaży (jako konfigurator indywidualnych cech i ich kompilacji) oraz Towar zamówiony w Sklepie następnie zmodyfikowany podczas realizacji na żądanie Kupującego i za zgoda Sprzedawcy.
  4. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

§10 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta tj spółek osobowych i kapitałowych

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół przy odbiorze. W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

7. Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy.

§11 SIŁA WYŻSZA

1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy.

2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze nagłym, niespodziewanym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności ale nie wyłącznie takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii lub stanu wojennego.

§ 12 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W sytuacji, gdy Klient posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

2. Celem polubownego rozpatrzenia sporu dotyczacego zawartej umowy Konsument ma prawo zwrócenia się według swojego wyboru do:

1) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;

2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

3) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy

4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Powyższe nie zamyka Konsumentowi drogi Konsumentowi do dochodzenia roszczeń na drodze sadowej przed sądem powszechnym.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bezpośrednio stosowanych w kraju Dyrektyw UE a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.

4. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.

5. Prawem właściwym jest prawo polskie.

6. Sądem właściwym jest sąd polski.

7. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024.

Pobierz załączniki

Potrzebujesz pomocy, chcesz się doradzić?

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00; sobota: 9:00 - 14:00

Zadzwoń, napisz do nas. Jesteśmy dostępni w godzinach pracy, czekamy na Twoje pytania, chętnie udzielimy porady i pomożemy w doborze odpowiedniego garażu!